برای کاربرد نور های IES میتوانید مثال زیر را ملاحظه کنید:
از قسمت Create مشخص شده در تصویر به بخش command panel بروید.

برو بالا